JUDr. Lucie Schweizer

JUDr. Lucie Schweizer

partner
 • Compliance
 • Stratégie
 • Medzinárodná spolupráca
 • Transakcie a M&A
 • Korporátne právo & Corporate Governance

Kontakt:

lucie.schweizer@lehnert.sk


Ista / Slovakia West Media / UNIQA / ZSE / Koch industries / Slovnaft / SPP / AZC / DAC Dunajská Streda / SPP / Johns Manville / Arriva / Moneta Money Bank / SST Aerospace / MOL / OTP Banka Slovensko / Slovenská sporiteľňa / Geox / ENEL / UNIQA Service Center Slovakia


JUDr. Schweizer je dlhoročnou advokátkou s rozsiahlymi skúsenosťami s realizáciou projektov a transakcií pre klientov. V G. Lehnert sa okrem advokácie, zameriava na základný design projektov a produktov s vysokou pridanou hodnotou. Má rozsiahle skúsenosti ako lektorka a autorka odborných článkov a publikácií. Jej srdcovou špecializáciou je Compliance a Corporate Governance (jedna zo 4 právničiek v oblasti Compliance uvedená v zozname 100 najvýznamnejších právničiek bývalého Československa), nezaostáva však ani v ďalších typicky transakčných špecializáciách. Silná stránka JUDr. Schweizer je v brainstormingu, netradičných pohľadoch a videniach, ktoré následne spája do nových vhľadov a riešení orientovaných na klienta. Aj preto vedie náš transakčný tím a tím Compliance a Stratégií. JUDr. Schweizer je pravidelne vedená v medzinárodných hodnoteniach Legal500, Chamber and partners a IFLR a zastrešuje u nás aj agendu medzinárodnej spolupráce.

VYBRANÉ PROJEKTY:

 • návrh stratégie riešenia konfliktných alebo škodových udalostí vrátane návrhu vysporiadania vzťahov zasiahnutých defektnými produktami s potenciálom vysokých škôd v dodávateľsko-odberateľských, ako aj pracovnoprávnych vzťahoch
 • viac ako 250 akvizícií v celkovom objeme transakcií prevyšujúcom 1 miliardu EUR vrátane koordinovania cezhraničných due diligence, návrhov, pripomienkovania, ako aj negociovania zmluvnej dokumentácie
 • rizikové analýzy dopadu vnútorných a externých procesov z pohľadu Compliance a trestnej zodpovednosti právnických osôb, vrátane poradenstva vo veciach AML, Anti-corruption, Gift/Donation smerníc, konfliktu záujmov, interných podvodov atď., implementácia vnútorných Compliance procesov vrátane Code of Conduct, Code of Ethics
 • stratégie riešení konfliktných a vysokorizikových situácií s vyšším a vysokým rizikom s dopadom na chod podnikov
 • návrhy a stratégie foriem spolupráce v rámci spoločných podnikov alebo spoločných investícií
 • oprávne služby v súvislosti s vytvorením spoločného podniku na výstavbu etanolovej destilérky v lokalite Aira v Indii. Právne poradenstvo bolo komplexného charakteru a zahŕňalo veľmi detailnú úpravu vzájomných akcionárskych práv a povinností pri správe a riadení spoločného podniku v Indii v pomere majetkových účastí 50/50
 • vytvorenie spoločného podniku za účelom výstavby výroby železničných vozňov v Indii. Okrem korporátneho poradenstva súvisiaceho s vytvorením spoločného podniku, právne služby súviseli aj s nastavením vzájomných dodávateľsko-odberateľských vzťahov týkajúcich sa dodávok železničných vozňov v rámci verejného obstarávania pre Indické železnice
 • ochrana klienta pred úspešným podvodným konaním formou scamu. Právne služby spočívali v nastavení stratégie voči prijímajúcej banke v zahraničí, koordinácia postupov vo viacerých jurisdikciách, úspešným mimosúdnym vyjednaním veci v prospech klienta a spustením medzinárodného procesu odhalenia organizovanej skupiny vykonávajúcej legalizáciu príjmov z trestnej činnosti
 • poskytovanie komplexného právneho poradenstva klientovi pri realizácii kúpy rezidenčného projektu v lukratívnej oblasti Spojených Arabských Emirátoch v tzv. fáze Off Plan a koordinácia celého procesu od negociácie po zápis v Land Registry, komunikácie so sprostredkovateľom, predávajúcim, developerom atď.
 • zastupovanie klienta v legislatívnom procese a účasť na expertnej skupine AML/CTF a TZPO na MS SR pri príprave a predkladaní návrhu novelizácie trestných predpisov
 • medzinárodnému klientovi podnikajúcemu v oblasti digitálneho spracovania a diaľkovej správy dát o spotrebe energií a vody sme zrevidovali jeho zmluvy s obchodnými partnermi týkajúce sa spracovania osobných údajov ich zákazníkov, ako aj s tým súvisiace vnútorné organizačné predpisy klienta, čím sme ochranu klientom spracúvaných osobných údajov nastavili na nový vyšší štandard
 • identifikácia možných rizík legalizácie príjmov z trestnej činnosti pozdĺž celej prevádzky klienta, dizajn vnútorných pravidiel predchádzania legalizácii, návrh jednotlivých právnych dokumentov, ako aj na mieru robených školení pre dotknutých zamestnancov a externých dodávateľov klienta