Mgr. Jakub Marťák

Mgr. Jakub Marťák

advokát
 • Arbitráž a riešenie sporov 
 • Právo duševného vlastníctva a IT právo
 • Správne právo
 • Nekalá súťaž & Protimonopolné právo

Mgr. Marťák začal svoje pôsobenie v našej kancelárii ešte ako právny asistent. Po ukončení štúdia pokračoval na pozícii advokátskeho koncipienta a v roku 2023 zložil advokátsku skúšku s vyznamenaním. Vo svojej praxi sa špecializuje najmä na oblasť duševného vlastníctva, občianskeho práva, obchodného práva a sporovej agendy. Mgr. Marťák sa aktívne venuje poskytovaniu komplexného právneho poradenstva klientom aj v komplikovaných právnych sporoch, ktoré si vyžadujú detailné plánovanie a zvládnutie procesnej taktiky na najvyššej úrovni. V rámci nich zastupuje klientov pred všeobecnými súdmi, Ústavným súdom a Európskym súdom pre ľudské práva. Okrem znalostí v oblasti sporovej agendy nadobudol Mgr. Marťák značné skúsenosti aj v oblasti práva duševného vlastníctva s primárnym zameraním na problematiku ochranných známok, kde poskytuje klientom komplexné právne zastupovanie pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Svetovou organizáciou duševného vlastníctva a Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo. Jeho najväčšie devízy spočívajú v jeho schopnosti priniesť do prípadov inovatívne riešenia a strategické plánovanie. Vďaka tomuto prístupu a odbornému základu dosahuje rovnako kvalitné výsledky ako profesne starší kolegovia.

VYBRANÉ PROJEKTY:

 • komplexné zastupovanie klientov pred všeobecnými súdmi, Ústavným súdom Slovenskej republiky a Európskym súdom pre ľudské práva
 • komplexné zastupovanie klientov pri vymáhaní pohľadávok, a to vrátane cezhraničného vymáhania
 • komplexné zastupovanie klientov pred Úradom priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, Svetovou organizáciou duševného vlastníctva a Úradom Európskej únie pre duševné vlastníctvo
 • poskytovanie právneho poradenstva v rámci občianskeho práva, vrátane komplexného zastupovania v dedičských konaniach
 • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti označovania potravín a reklamy
 • komplexný právny servis pri registrácii ochranných známok klientov v desiatkach rôznych krajín
 • poskytovanie právneho poradenstva v oblasti nekalej súťaže
 • príprava a pripomienkovanie zmlúv o spolupráci so známymi slovenskými osobnosťami