Oddelenie obchodných spoločností a živností

Vedúci oddelenia – Mgr. Norbert Smaho

Činnosť oddelenia je zameraná na zakladanie a ďalšie fungovanie obchodných spoločností (od ich vzniku až po ich zánik), aj na nadobúdanie účastí na už existujúcich obchodných spoločnostiach či zabezpečenie ukončenia účastí.

V rámci toho právnici tohto oddelenia pripravujú potrebné dokumenty spojené so zakladaním obchodných spoločností a ich vznikom, ďalej so zmenami ich vnútorných pomerov, ako aj s ich zrušením a následným zánikom. Zároveň zabezpečujú potrebné povolenia na podnikateľskú činnosť a tiež potrebné zápisy v obchodnom registri, prípadne v iných registroch. Samozrejmou súčasťou práce tohto oddelenia je komplexná príprava valných zhromaždení obchodných spoločností, a zároveň príprava stanovísk a odporúčaní pre klientov najmä z oblasti práva obchodných spoločností.

Oddelenie obchodných záväzkových vzťahov a nehnuteľností

Vedúci oddelenia – Mgr. Tomáš Luščoň

Právna pomoc poskytovaná oddelením sa zameriava na prípravu zmlúv upravujúcich obchodnozáväzkové vzťahy v najrozličnejších oblastiach podnikateľskej činnosti, vrátane otázok zabezpečenia záväzkov. Právnici tohto oddelenia ďalej posudzujú pripravované alebo už uzavreté zmluvy a nároky z nich vyplývajúce. Prirodzenou súčasťou práce tohto oddelenia je posudzovanie optimálneho právneho riešenia alebo postupu vo veci podľa zámerov sledovaných klientom a vypracovanie právnych rozborov z oblasti najmä záväzkového práva.

Oddelenie poskytuje nevyhnutné právne poradenstvo aj v oblasti pracovného práva. Oddelenie ďalej poskytuje právnu pomoc v otázkach nehnuteľností, ktorá zahŕňa prípravu všetkých potrebných zmluvných a iných dokumentov v tejto oblasti.

Oddelenie občianskeho a procesného práva

Vedúci oddelenia – Mgr. Vladimír Jakubička

Oddelenie je zamerané najmä na zastupovanie klientov v občianskom súdnom konaní (vrátane konkurzného konania) a v exekučnom konaní. Okrem toho sa oddelenie zameriava na vypracovanie právnych analýz z odvetví občianskeho práva (v širšom zmysle), správneho práva (sem patrí najmä problematika potravinárskeho priemyslu a zdravotníctva). Oddelenie poskytuje právnu pomoc aj v oblasti ochrany osobnosti, hospodárskej súťaže, vrátane riešenia otázok nekalej súťaže, v oblasti práva duševného vlastníctva a priemyselného vlastníctva a v oblasti exekučných konaní.