Mgr. Marián Šuška, PhD.

Mgr. Marián Šuška, PhD.

advokátsky koncipient
  • Obchodné právo
  • Občianske právo
  • Compliance
  • Zmluvné právo

Mgr. Marián Šuška, PhD. nastúpil do advokácie po predošlom pôsobení na akademickej pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Predstavuje typ právnika so širokým medziodvetvovým zameraním. Pri riešení problémov si zakladá na precíznosti riešenia problému a ľudskom prístupe ku klientovi. Je dôsledný, štruktúrovaním priamy a vždy pripravený vidieť zadanie klienta v jeho komplexnom právnom ponímaní.

VYBRANÉ PROJEKTY:

  • právna agenda reštitučnej problematiky umenia odcudzeného totalitným režimom (nacistickým a boľševickým režimom) a umenia patriaceho bývalej šľachte v Česko-Slovensku
  • právne poradenstvo v oblasti občianskeho (civilného sporového a mimosporového) práva a osobitne v oblasti zmluvného práva, komplexné kontraktuálne poradenstvo spočívajúce v príprave zmlúv a všeobecných obchodných podmienok
  • právne poradenstvo v oblasti administratívneho práva, riešenie problematiky štátom nezákonného vyvlastňovacieho konania, parkovacej politiky a životného prostredia
  • právne poradenstvo v oblasti obchodného práva pre obchodné spoločnosti, osobitne v rámci vnútrospoločenských záležitostí spoločnosti ako aj obchodného záväzkového práva
  • príprava právneho rámca nefinančného výkazníctva pre obchodné spoločnosti podľa pripravovaných kritérií ESG