Mgr. Jana Tögelová

Mgr. Jana Tögelová

partner
 • Transakcie a M&A
 • Energetické právo
 • Financovanie
 • Právo nehnuteľností a stavebné právo
 • Korporátne právo & Corporate Governance
 • Obchodné a Občianske právo

Kontakt:

jana.togelova@lehnert.sk


MOL / Prologis / ENEL / PPP diaľnice / INOBAT / AZC / Koch / SPP / Slovnaft


Analytický prístup Mgr. Tögelovej je dôvodom, prečo si ju obľúbite. Je priama, logická, argumentačne tvrdá. Je to presne ten typ právnika, ktorý za Vás bude bojovať aj tam, kde to vôbec nečakáte. Jej špecializáciou je primárne transakčné poradenstvo a M&A, právo nehnuteľností, stavebné právo a energetika. Vďaka jej prístupu už viac ako 20 rokov rieši úspešne implementácie projektov tzv. „pionierskeho typu“ – z rôznych oblastí, často bez jednoznačnej zákonnej úpravy v danom čase. Mgr. Tögelová je medzinárodne uznávanou advokátkou v oblasti Projektov a Energetiky, M&A a korporátneho práva, ako aj v Práve Nehnuteľností a stavebnom práve a je pravidelne publikovaná aj v medzinárodnom hodnotení Legal500.

VYBRANÉ PROJEKTY:

 • privatizácia významných slovenských spoločnosti
 • súčasť tímu právnikov pri implementácii prvého PPP projektu na Slovensku
 • právne poradenstvo v oblasti stavebného práva a nadobúdania nehnuteľností pre zahraničného investora v strategickom parku
 • dlhodobé právne poradenstvo pre nadnárodnú logistickú spoločnosť pri prevádzke logistického parku
 • dlhodobé právne poradenstvo pri uzatváraní JV zmluvy, jej implementácii a rozvoji projektu nového jadrového zdroja
 • nadobudnutie 50% majetkovej účasti na spoločnosti so špecifickou dohodou o úprave kúpnej ceny do budúcnosti v závislosti od finančných ukazovateľov pracovného kapitálu. Právne služby zahŕňali prípravu kompletnej dokumentácie vrátane korporátnych úkonov na úrovni spoločnosti a zastupovanie spoločnosti v konaní na obchodnom registri s následným začlenením do štruktúry holdingu klienta, ktorej výsledkom bolo zlúčenie s inou spoločnosťou takisto s právnou podporou našej advokátskej kancelárie
 • komplexná právna služba vrátane koordinácie iných zapojených jurisdikcií (okrem SR aj ČR a Kolumbia) týkajúca sa vytvorenia spoločného podniku v Kolumbii, ktorého hlavnou podnikateľskou činnosťou je pestovanie a výroba kávy v Kolumbii a rozvíjanie tejto divízie podnikania do budúcnosti prostredníctvom spoločného podniku v Českej republike. Stáli sme po boku klienta od okamihu prípravy a podpísania Memorandum of Understanding až po finančné uzavretie transakcie a nastavenie vzťahov medzi spoločníkmi
 • právne poradenstvo pre klienta pri výbere tímu poradcov v cudzej jurisdikcii a účasť koordinácia tímu právnikov pri uskutočnení právnej previerky potencionálneho projektu výstavby a výroby bioethanolu a biodieselu v Brazílii
 • právne služby v súvislosti s nadobudnutím majetkových účastí v 4 rumunských spoločnostiach aktívnych v odvetví železničnej prepravy. Právne služby pre klienta sú komplexného charakteru vrátane výberu a koordinácie vybraných dodávateľov právnych služieb pre účely uskutočnenia projektu
 • komplexné právne služby pre klienta v súvislosti s riešením nehody na železnici z hľadiska postupu v zmysle predpisov o doprave na dráhach, predpisov na úseku ochrany životného prostredia ako aj z hľadiska poistenia
 • právne stanoviská k podmienkam financovania oprávnených podnikov z prostriedkov zo štrukturálnych fondov v kombinácii s prostriedkami súkromných investorov
 • poradenstvo pri príprave zmluvy o dielo, predmetom ktorej bolo vybudovanie prekladiska pre potreby kuriérskej služby v Poprade
 • právne služby v súvislosti s realizáciou zmluvy o dodávke systémov ETCS pre Železničnú spoločnosť Slovensko, vrátane rokovaní so subdodávateľmi, konzultácií týkajúcich sa regulácie uvádzania železničných vozidiel na trh z hľadiska slovenského aj európskeho práva
 • založenie obchodníka s plynom na medzinárodnej burze – vstup minoritného spoločníka, dohoda spoločníkov
 • komplexné právne poradenstvo týkajúce sa legislatívnych povinností klienta ako dodávateľa plynu a elektriny voči ÚRSO
 • právne posúdenie zmlúv o združenej dodávke elektriny s nomináciou a bez pre veľkoodber energie
 • právne služby súvisiace  s prípravou vzorových zmlúv na dodávku a odber plynu podľa EFET štandardov pre viacerých veľkých odberateľov
 • poradenstvo pre klienta súvisiace s podmienkami týkajúcimi sa povolenia na výrobu biometánu a dodávku biometánu a analýzy zelenej certifikácie na úrovni výrobcu, prevádzkovateľa distribučnej sústavy a obchodníka s bioplynom pre účely jeho predaja koncovému odberateľovi podľa slovenských a európskych právnych predpisov