Mgr. Jana Hamarová

Mgr. Jana Hamarová

Rok narodenia: 

1983

Vzdelanie:

 • úplné vysokoškolské druhého stupňa v odbore právo, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, titul „magister práv“

Právna prax:

 • marec 2007 – jún 2007, právna asistentka, ROWAN LEGAL s.r.o.
 • január 2008 – október 2011, advokátska koncipientka, MALICH advokátska kancelária, s.r.o.
 • november 2011 – január 2014, advokátka, MALICH advokátska kancelária, s.r.o.
 • február 2014 – apríl 2014, hlavný štátny radca, Ministerstvo financií Slovenskej republiky
 • júl 2014 – november 2014, advokátka, advokátska kancelária Mgr. Zuzany Motúzovej
 • január 2015 – december 2016, advokátka, Advokátska kancelária RELEVANS s. r. o.
 • január 2017 – súčasnosť, advokátka, G. Lehnert, k.s.

Najvýznamnejšie projekty:

 • poskytovanie komplexného právneho poradenstva mestu Pezinok v súdnych a správnych konaniach súvisiacich s kauzou „Pezinská skládka“
 • zastupovanie skupiny klientov podnikajúcich v oblasti tlače, triedenia, obálkovania, podaja a doručovania zásielok pri príprave zmluvnej dokumentácie, negociovaní a nastavení zmluvných vzťahov s bankami, poisťovňami a inými významnými partnermi, týkajúcich sa ochrany a spracúvania osobných údajov v kontexte nariadenia GDPR
 • príprava zmluvnej dokumentácie a komplexný právny servis klientovi podnikajúcemu v oblasti biopalív pri projekte realizovanom s talianskym partnerom, týkajúcim sa dodávky a prevádzkovania technológie na zachytávanie, čistenie a skvapalňovanie CO2
 • príprava zmluvnej dokumentácie a komplexný právny servis klientovi podnikajúcemu v oblasti biopalív pri projekte realizovanom s kanadským partnerom, týkajúcim sa dodávky a prevádzkovania technológie na zhodnotenie a premenu komunálneho odpadu na metanol a etanol
 • due diligence slovenskej obchodnej spoločnosti podnikajúcej v oblasti dobývania výhradných ložísk a zriaďovania, zabezpečenia a likvidácie banských diel a lomov pre klienta, poľského investora, majúceho záujem o nadobudnutie tejto obchodnej spoločnosti
 • poskytovanie komplexného právneho poradenstva klientom v oblasti pracovno-právnych vzťahov
 • poskytovanie komplexného právneho poradenstva klientom podnikajúcim v oblasti nákupu a predaja komodít, osív, hnojív, chemických ochranných prostriedkoch a motorových palív
 • účasť na due diligence významných slovenských obchodných spoločností podnikajúcich v oblasti elektronických komunikácií a telekomunikácií pred ich nadobudnutím klientmi
 • príprava zmluvnej dokumentácie a komplexný právny servis klientovi, významnému slovenskému developerovi, pri negociovaní a kontrahovaní nájomcov pre nové obchodné centrum nachádzajúce sa v slovenskom krajskom meste
 • poskytovanie právneho poradenstva súkromnej slovenskej televízii a jej zastupovanie v súdnych konaniach

Cudzie jazyky: 

anglický