Mgr. Jana Hamarová

Mgr. Jana Hamarová

advokátka
 • IT právo
 • Právo nehnuteľností a stavebné právo
 • Pracovné právo
 • Arbitráž a riešenie sporov 
 • Obchodné, Občianske a Správne právo

Rossi Biofuel Zrt. / Enviral / Tatra Billing / Poľnoservis / STN / STNT / AZC / FST


Mgr. Hamarová je cieľavedomá, strategicky nastavená a klientovi maximálne dedikovaná advokátka. Je priama, principiálna a vždy hľadá argumentáciu, ktorá je pre klienta zrozumiteľná. Klienti, ktorí s Mgr. Hamarovou spolupracujú, vedia presne, kde má ich zadanie silné a kde slabé stránky. Je výnimočne argumentačne schopná a multidisciplinárna. K jej špecializácii patrí množstvo právnych odvetví, ktoré umne spája a princípmi vedie k želanému výsledku pre klienta.

NAJVÝZNAMNEJŠIE PROJEKTY:

 • Poskytovanie komplexného právneho poradenstva mestu Pezinok v súdnych a správnych konaniach súvisiacich s kauzou „Pezinská skládka“
 • Zastupovanie skupiny klientov podnikajúcich v oblasti tlače, triedenia, obálkovania, podaja a doručovania zásielok pri príprave zmluvnej dokumentácie, negociovaní a nastavení zmluvných vzťahov s bankami, poisťovňami a inými významnými partnermi, týkajúcich sa ochrany a spracúvania osobných údajov v kontexte nariadenia GDPR
 • Príprava zmluvnej dokumentácie a komplexný právny servis klientovi podnikajúcemu v oblasti biopalív pri projekte realizovanom s talianskym partnerom, týkajúcim sa dodávky a prevádzkovania technológie na zachytávanie, čistenie a skvapalňovanie CO2
 • Príprava zmluvnej dokumentácie a komplexný právny servis klientovi podnikajúcemu v oblasti biopalív pri projekte realizovanom s kanadským partnerom, týkajúcim sa dodávky a prevádzkovania technológie na zhodnotenie a premenu komunálneho odpadu na metanol a etanol
 • Due diligence slovenskej obchodnej spoločnosti podnikajúcej v oblasti dobývania výhradných ložísk a zriaďovania, zabezpečenia a likvidácie banských diel a lomov pre klienta, poľského investora, majúceho záujem o nadobudnutie tejto obchodnej spoločnosti
 • Poskytovanie komplexného právneho poradenstva klientom v oblasti pracovno-právnych vzťahov
 • Poskytovanie komplexného právneho poradenstva klientom podnikajúcim v oblasti nákupu a predaja komodít, osív, hnojív, chemických ochranných prostriedkoch a motorových palív
 • Účasť na due diligence významných slovenských obchodných spoločností podnikajúcich v oblasti elektronických komunikácií a telekomunikácií pred ich nadobudnutím klientmi
 • Príprava zmluvnej dokumentácie a komplexný právny servis klientovi, významnému slovenskému developerovi, pri negociovaní a kontrahovaní nájomcov pre nové obchodné centrum nachádzajúce sa v slovenskom krajskom meste
 • Poskytovanie právneho poradenstva súkromnej slovenskej televízii a jej zastupovanie v súdnych konaniach