Mgr. Imrich Kropuch

Mgr. Imrich Kropuch

Rok narodenia:

1978

Vzdelanie:

 • úplné vysokoškolské druhého stupňa v odbore právo, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, titul „magister práv“

Právna prax:

 • október 2002 – september 2003 – právnik pre verejné obstarávanie a vymáhanie pohľadávok, Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove
 • október 2003 – jún 2006, hlavný radca Kancelárie verejného ochrancu práv
 • júl 2006 – február 2008, právnik pre sporovú agendu, DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
 • január 2009 – jún 2011, advokátsky koncipient, G. Lehnert, k.s.
 • jún 2011 – súčasnosť, advokát, G. Lehnert, k.s.

Iné pozície:

 • apríl 2008 – december 2008, manažér administratívy, LOANWORLD FINANCE LIMITED, UK

Najvýznamnejšie projekty:

 • komplexné právne zabezpečenie akvizícií vo viac ako 20-tich právnických osobách podnikajúcich v oblasti rastlinnej a živočíšnej prvovýroby, vrátane nadobúdania majetkových aktív formu predaja časti podniku, ktoré celkovo obhospodarujú poľnohospodársku pôdu s rozlohou niekoľko desiatok tisíc hektárov
 • kontinuálne poskytovanie komplexného právneho poradenstva pre klienta v odvetví družstevného práva pri podnikaní v právnej forme družstiev, vrátane transformácie družstiev a nakladania s družstevnými podielnickými listami
 • komplexné právne zabezpečenie nadobudnutia majetkovej účasti klienta v spoločnom podniku jedného z významných poskytovateľov hybridnej pošty v Európe
 • príprava kompletnej transakčnej dokumentácie pre klienta v súvislosti s pristúpením tretej osoby (jedným z lídrov ropných a plynárenských spoločností v regióne Strednej Európy) do spoločného podniku, ktorý patrí medzi najväčších poskytovateľov informačných systémov pre čerpacie stanice na Slovensku
 • poskytnutie komplexnej právnej podpory pri vyčlenení majetkových aktív klienta v poľnohospodárskej výrobe na východe Slovenska do samostatných entít a zabezpečenie následného predaja jednej z nich tretej osobe
 • komplexný právny servis pri zlúčení klienta s ďalšími výrobnými spoločnosťami (podnikmi), ktoré umožnilo zjednotiť podnikanie klienta v oblasti výroby minerálnych vôd a iných nealkoholických nápojov na Slovensku
 • zastupovanie klientov v obchodnom spore (a s ním súvisiacich parciálnych súdnych konaniach), ktorého predmetom bola ochrana právnej pozície klientov ako spoločníkov obchodnej spoločnosti s významnou developerskou investíciou a s tým súvisiaca ochrany majetkových záujmov týchto klientov v tejto spoločnosti
 • komplexné právny servis pri nastavení vnútorných pomerov akcionárskej štruktúry v samostatnej obchodnej spoločnosti pred nadobudnutím samoobslužných čerpacích staníc, ako aj iných majetkových hodnôt nevyhnutných na ich prevádzku
 • právna podpora pri nadobudnutí akcií vo významnej slovenskej farmaceutickej spoločnosti
 • komplexné usporiadanie štruktúry majetkových účastí klienta sústredených v agro sektore v rámci celého Slovenska, v rámci ktorej došlo k diverzifikácii jeho majetkových účastí, v dôsledku čoho vzniklo niekoľko desiatok nových entít, uskutočnili sa desiatky nepeňažných vkladov (vo forme obchodných podielov, členských podielov, akcií alebo podnikov) do základného imania, resp. prevodov majetkových účastí
 • komplexné zabezpečenie nastavenia vnútorných pomerov akcionárskej štruktúry klienta pred kúpou výlučnej majetkovej účasti v jednom z najväčších poskytovateľov printových, doručovacích a direct marketingových služieb v Strednej Európe na trhu poštových služieb
 • komplexné zabezpečenie právnych služieb pri predaji obchodného podielu klienta v spoločnosti zaoberajúcej sa podnikaním v oblasti lesného hospodárstva vykonávaným na lesnej pôde s rozlohou predstavujúcou niekoľko stoviek hektárov sústredených v jednom katastrálnom území

Publikačná činnosť:

v Zborníkoch z medzinárodných konferencií organizovaných Verejným ochrancom práv:

 • Zborník (Bratislava 2004), medzinárodná konferencia na tému – Postavenie verejného ochrancu práv v demokratickom a právnom štáte. Publikačný článok: Miesto verejného ochrancu práv v systéme orgánov verejnej moci.
 • Zborník (Bratislava 2004), medzinárodná konferencia na tému – Práva dieťaťa a ich ochrana. Publikačný článok: Rodičovstvo – interakcia práv a povinností z toho vyplývajúcich.
 • Zborník (Bratislava 2005), medzinárodná konferencia na tému – Ochrana základných práv a slobôd pri uplatňovaní trestného práva. Publikačný článok: Právo na obhajobu v trestnom konaní proti mladistvému.
 • Zborník (Bratislava 2005), medzinárodná konferencia na tému – Práva detí na životnú úroveň potrebnú pre ich telesný, duševný, mravný a sociálny rozvoj. Publikačný článok: Nezhoda rodičov vo vysťahovaní dieťaťa do cudziny.

Cudzie jazyky: 

anglický, nemecký (pasívne)