Mgr. Imrich Kropuch

Mgr. Imrich Kropuch

advokát
 • Transakcie a M&A
 • Korporátne právo & Corporate Governance
 • Právo nehnuteľností a stavebné právo
 • Ústavné právo
 • Trestné právo
 • Obchodné, Občianske a Správne právo

AZC, a.s. / INTERAGROS, a. s. / Liehovarnícka, a.s. / EXATA GROUP a.s. / Tatra Billing, a. s. / Poľnoservis, a.s. / Solar 2009, a. s. / Datapac s.r.o. / BUDIŠ a. s.


Mgr. Kropuch vždy hľadá riešenia. Dôvody a právne zázemie jednotlivých projektov, na ktorých pracuje, sú inherentnou súčasťou jeho práce, dôraz vždy kladie na vyhľadanie a aplikáciu pre klienta najvhodnejšej varianty. Jeho motiváciou je vždy zadanie klienta na principiálnej úrovni. Klientmi oceňovaný prístup, komunikácia, spoľahlivosť, vysoká miera odbornosti, ako aj schopnosť pozrieť sa na zadanie z mnohých pohľadov s cieľom nájsť skutočné a akceptované riešenie pre klienta, sú častokrát spájané s Mgr. Kropuchom najmä v oblasti jeho sektorovej špecializácie – poľnohospodársky sektor. Jeho projektové videnie je však vysoko hodnotené v oblastiach jeho špecializácie v transakčnom aj korporátnom svete práva. Mgr. Kropuch je medzinárodne uznávaným advokátom v oblasti Projektov a Energetiky a je pravidelne publikovaný aj v medzinárodnom hodnotení Legal500.

VYBRANÉ PROJEKTY:

 • komplexné právne zabezpečenie akvizícií vo viac ako 20-tich právnických osobách podnikajúcich v oblasti rastlinnej a živočíšnej prvovýroby, vrátane nadobúdania majetkových aktív formu predaja časti podniku, ktoré celkovo obhospodarujú poľnohospodársku pôdu s rozlohou niekoľko desiatok tisíc hektárov
 • kontinuálne poskytovanie komplexného právneho poradenstva pre klienta v odvetví družstevného práva pri podnikaní v právnej forme družstiev, vrátane transformácie družstiev a nakladania s družstevnými podielnickými listami
 • komplexné právne zabezpečenie nadobudnutia majetkovej účasti klienta v spoločnom podniku jedného z významných poskytovateľov hybridnej pošty v Európe
 • príprava kompletnej transakčnej dokumentácie pre klienta v súvislosti s pristúpením tretej osoby (jedným z lídrov ropných a plynárenských spoločností v regióne Strednej Európy) do spoločného podniku, ktorý patrí medzi najväčších poskytovateľov informačných systémov pre čerpacie stanice na Slovensku
 • poskytnutie komplexnej právnej podpory pri vyčlenení majetkových aktív klienta v poľnohospodárskej výrobe na východe Slovenska do samostatných entít a zabezpečenie následného predaja jednej z nich tretej osobe
 • komplexný právny servis pri zlúčení klienta s ďalšími výrobnými spoločnosťami (podnikmi), ktoré umožnilo zjednotiť podnikanie klienta v oblasti výroby minerálnych vôd a iných nealkoholických nápojov na Slovensku
 • zastupovanie klientov v obchodnom spore (a s ním súvisiacich parciálnych súdnych konaniach), ktorého predmetom bola ochrana právnej pozície klientov ako spoločníkov obchodnej spoločnosti s významnou developerskou investíciou a s tým súvisiaca ochrana majetkových záujmov týchto klientov v danej spoločnosti
 • komplexný právny servis pri nastavení vnútorných pomerov akcionárskej štruktúry v samostatnej obchodnej spoločnosti pred nadobudnutím samoobslužných čerpacích staníc, ako aj iných majetkových hodnôt nevyhnutných na ich prevádzku
 • právna podpora pri nadobudnutí akcií vo významnej slovenskej farmaceutickej spoločnosti
 • komplexné usporiadanie štruktúry majetkových účastí klienta sústredených v poľnohospodárskom sektore v rámci celého Slovenska, v rámci ktorej došlo k diverzifikácii jeho majetkových účastí, v dôsledku čoho vzniklo niekoľko desiatok nových entít, uskutočnili sa desiatky nepeňažných vkladov (vo forme obchodných podielov, členských podielov, akcií alebo podnikov) do základného imania, resp. prevodov majetkových účastí
 • komplexné zabezpečenie nastavenia vnútorných pomerov akcionárskej štruktúry klienta pred kúpou výlučnej majetkovej účasti v jednom z najväčších poskytovateľov printových, doručovacích a direct marketingových služieb v strednej Európe na trhu poštových služieb
 • komplexné zabezpečenie právnych služieb pri predaji obchodného podielu klienta v spoločnosti zaoberajúcej sa podnikaním v oblasti lesného hospodárstva vykonávaným na lesnej pôde s rozlohou predstavujúcou niekoľko stoviek hektárov sústredených v jednom katastrálnom území