JUDr. Zuzana Kandlerová

JUDr. Zuzana Kandlerová

Rok narodenia:

1954

Vzdelanie:

  • Vysokoškolské v odbore právo, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, titul „promovaný právnik“
  • rigorózna skúška, titul „doktor práv“, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Právna prax:

  • 1980 – 1996, vedúca právneho oddelenia Stredoslovenské konzervárne a liehovary, n. p., Liptovský Mikuláš, neskôr St. Nicolaus, š.p., neskôr ST. NICOLAUS, a.s., Liptovský Mikuláš
  • 1996 – 1997, zamestnanec spoločnosti G. Lehnert a spol. – komerčná právnická kancelária AZ Consult, ako komerčný právnik
  • 1997 – súčasnosť, advokát, vedúca pobočky G. Lehnert, k.s. v Liptovskom Mikuláši

Iné pozície:

  • 1982 – 1987, členka pracovnoprávnej komisie pri Okresnej odborovej rade Liptovský Mikuláš
  • 1994 – 2004, nezávislá odborníčka na pracovné právo pri Odborovom zväze potravinárov Slovenskej republiky

Najvýznamnejšie projekty:

  • Poskytovanie právnych služieb pre spoločnosť ST. NICOLAUS a.s., Liptovský Mikuláš, riešenie rôznych majetko-právnych vecí.

Publikačná činnosť:

  • Recenzia k práci PhDr. Jána Čipkára PhD., vedeckého pracovníka na právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach: „Profesijná etika“, publikovaná v časopise Justičná revue 1999 č. 8-9, str. 176 – 178.

Cudzie jazyky:

ruský, nemecký