JUDr. Mária Kollárová

JUDr. Mária Kollárová

Rok narodenia:

1965

Vzdelanie:

  • úplné vysokoškolské druhého stupňa v odbore právo, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, titul „magister práv“
  • rigorózna skúška, titul „doktor práv“, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Právna prax:

  • 1996 – 2000, právny čakateľ, JUDr. Ján Sabol, komerčný právnik z G. Lehnert a spol. – komerčná právnická kancelária AZ CONSULT
  • 2000 – súčasnosť, advokát, G. Lehnert, k.s.

Najvýznamnejšie projekty:

  • skončenie obchodovania s akciami spoločnosti, podnikajúcej v oblasti liehovarníctva na burze cenných papierov a s tým súvisiaca povinná ponuka na prevzatie
  • predaj akcií spoločnosti, majúcej významný podiel na prevádzkovateľovi súkromnej televízie
  • zvýšenie základného imania akciovej spoločnosti, podnikajúcej v oblasti kúpeľníctva (viackolovým upísaním nových akcií)
  • komplexný právny servis pri zlučovaní producentov minerálnych vôd a iných nealko nápojov
  • zabezpečenie skončenia nemajoritnej účasti na akciovej spoločnosti, podnikajúcej v oblasti nakladania s odpadmi (znížením jej základného imania)

Cudzie jazyky:

ruský