JUDr. Ján Ondruš

JUDr. Ján Ondruš

Rok narodenia:

1963

Vzdelanie:

 • úplné vysokoškolské druhého stupňa v odbore právo, Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, titul „doktor práv“

Právna prax:

 • 1985 – 1987, justičný čakateľ (Okresný súd Prievidza)
 • 1987 – 1992, sudca Okresného súdu Prievidza
 • 1992 – súčasnosť, advokát (predtým komerčný právnik), G. Lehnert, k.s.

Iné pozície:

 • 1996 – 2003, člen, resp. podpredseda Komory komerčných právnikov Slovenskej republiky
 • 2004 – súčasnosť, člen resp. predseda dozornej komisie Združenia podnikateľov Slovenska

Najvýznamnejšie projekty:

 • príprava právnej dokumentácie pre významné developerské projekty (hotel, bytový komplex), zabezpečovanie a príprava dokumentácie vo vzťahu developer – banka
 • poskytovanie právnych služieb pre spoločnosť Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
 • poskytovanie právneho servisu pri akvizícii producenta liehovín v Maďarsku
 • poskytovanie komplexného právneho servisu pri výstavbe závodu na výrobu biodieselu
 • komplexné zastupovanie (najmä v sporovej agende) klienta v kauze MARKÍZA – spor o majetkovú účasť na prevádzkovateľovi súkromnej televízie)
 • zastupovanie v sporoch z privatizácie a mnohých ďalších sporoch, najmä z oblasti zmluvných vzťahov, nekalej súťaže a správneho súdnictva
 • komplexný právny servis spoločnosti Slovenská konsolidačná, a.s. v oblasti správy a vymáhania pohľadávok
 • komplexný právny servis pri zlučovaní producentov minerálnych vôd a iných nealko nápojov
 • komplexný právny servis pri realizácii vládneho projektu oddlženia zdravotníctva
 • zastupovanie skupín poslancov v konaniach pred Ústavným súdom Slovenskej republiky

Publikačná činnosť:

 • niekoľko poznámok k predbežným opatreniam podľa občianskeho súdneho poriadku. Socialistické súdnictvo, 1986, č. 3, s. 20

Cudzie jazyky:

anglický